Działając z upoważnienia władz naczelnych Towarzystwa, na mocy udzielonej delegacji, Komitet Redakcyjny „Wierchów”, pełniący rolę jury, przyznał Nagrodę Literacką „Wierchów” za rok 2009 MARKOWI STAFFIE świetnemu znawcy polskich gór, w szczególności zaś wielkiej miary znawcy Sudetów, autorowi licznych opracowań tych gór tyczących, a także odnoszących się do współczesnych problemów turystyki górskiej w Polsce, przy tym jednemu z najwybitniejszych i najofiarniejszych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Jego dorobek pisarski jest imponujący, zarówno pod względem liczby publikacji, jak i rozległości poruszanej tematyki. Obejmuje szeroki wachlarz zagadnień − poczynając od szczegółowo traktowanej problematyki zagospodarowania gór oraz spraw organizacyjnych i metodycznych turystyki górskiej przez opracowania z zakresu kartografii turystycznej, kończąc zaś na wielkich opracowaniach o charakterze syntez.

W tym rozległym obszarze tematycznym zaznaczają się opracowania dotyczące architektury Sudetów i Dolnego Śląska, tematyki szczególnie bliskiej Markowi Staffie jako architektowi, ujmowanej przezeń wieloaspektowo − historycznie, planistycznie, a także ekologicznie.

Poważne miejsce zajmuje też w jego twórczości przewodnikopisarstwo, ma na swoim koncie publikację kilku przewodników wiodących turystę sudeckimi szlakami.

Wyraźną dominantę w jego dorobku pisarskim stanowi historia turystyki sudeckiej. Artykuły i rozprawy z tego zakresu, publikowane na łamach wydawnictw naukowych i popularnych, umiejętnie ujmują w syntezy tę nader obszerną tematykę.

Ważnym jego dziełem, ukazującym wielką erudycję Autora, jest monografia Karkonoszy, wydana w znanej serii „A to Polska właśnie”. O wartości tej pracy dowodnie zaświadcza fakt, że doczekała się ona aż trzech wydań (1996, 1997, 2006) oraz tłumaczenia na język niemiecki (1997).

Ale prawdziwym opere vitae Marka Staffy jest, przynoszący ogrom wiedzy o polskich Sudetach, ukazujący się pod jego redakcją, Słownik geografii turystycznej Sudetów, którego 21 tomów w 23 voluminach wydanych zostało w latach 1989−2008. W tym potężnym dziele Marek Staffa ma zresztą także swoją magnam parte jako autor wielu haseł.  Dzięki Jego ogromnej wiedzy, niewyobrażalnemu wkładowi pracy, wreszcie dzięki konsekwencji i uporowi piśmiennictwo polskie otrzymało publikację o randze, którą można porównać jedynie ze znaczeniem ukazującego się w XIX wieku Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Jest to bez wątpienia największe polskie osiągniecie na polu leksykografii geograficzno-krajoznawczej od czasu ukazania się tamtego słownika. Już samo tylko podjęcie i sfinalizowanie tego dzieła wystarczająco uzasadniałoby kandydaturę Marka Staffy do Nagrody.

Godzi się wreszcie wspomnieć, iż przyznając Nagrodę Literacką im. Władysława Krygowskiego Markowi Staffie, Komitet Redakcyjny „Wierchów” miał również na uwadze Jego życzliwość i kompetentne wspieranie ich działalności w trakcie wiele lat trwającej współpracy z rocznikiem.

Twórczość Marka Staffy, obejmująca różnorodne dziedziny wiedzy, charakteryzuje − oprócz wysokiej kompetencji − także głęboko humanistyczna nuta ujawniająca się zwłaszcza w jego eseistycznych tekstach poświęconych turystyce górskiej, a dająca się też dostrzec w Jego praktycznej, organizacyjnej działalności w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, co znamienne było również dla patrona Nagrody − Władysława Krygowskiego.