Jego pasją są góry. Poznał niemal wszystkie pasma górskie Europy i wiele pozaeuropejskich. Góry są też obecne w większości jego książek. Pisarstwo ks. Rogowskiego stanowi […] szczególny nurt w naszej literaturze górskiej, który – w ogólnym zarysie – wytyczony został przez jego słynną Mistykę gór (1983 i nast.) wskazującą na góry jako przestrzeń doświadczenia obecności Boga, miejsce szczególnego z Nim spotkania, miejsce objawienia się, odsłaniania tego, co tajemne i zakryte, miejsce wtajemniczenia. Pisarstwo to ukazuje również głęboki wymiar odpoczynku i sens turystyki, wskazuje na jej kulturotwórczą rolę w najgłębszym rozumieniu tego pojęcia. Przełamuje ono równocześnie pewien stereotyp relacji z górskich wypraw, bowiem kolejne książki autora są niewątpliwie także swoistymi kronikami jego wypraw. […]

Dla ks. Rogowskiego góry jednak nie są jedynie pretekstem czy katechetyczną kanwą, na której zawieszono ewangeliczne przesłanie. Są autentyczną przestrzenią teofaniczną, miejscem objawienia się Boga. Refl eksję poprzedza tu głębokie doświadczenie domagające się odpowiedniego słowa czy wyrazu. Kontynuując ów nurt, Roman Rogowski, stworzył pewien gatunek pisarstwa, który na trwale zagościł w naszej literaturze górskiej […].

Proponowane przez Romana Rogowskiego przeżywanie gór jest przesłaniem możliwym do zaakceptowania również przez tych, którzy reprezentują inne postawy światopoglądowe, posiada więc walor w pełni humanistyczny i uniwersalny […].