Nagroda im. Władysława Krygowskiego.

            Czcząc pamięć, zmarłego w roku 1998, Władysława Krygowskiego, człowieka gór, wieloletniego redaktora naczelnego „Wierchów”, działacza-społecznika na niwie turystyki górskiej, autora przewodników górskich, publicysty i pisarza, który górom poświęcił prawie całe swoje pisarstwo, dodajmy − pisarstwo prawdziwie wysokiego lotu, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanowiło w 1999 r. nagrodę literacką Jego imienia.

            Ma ona honorować osoby, które położyły wybitne zasługi na polu szeroko rozumianego piśmiennictwa górskiego, przyczyniając się tym samym do podniesienia rangi i zaakcentowania miejsca gór w polskiej kulturze we wszelkich jej przejawach. Funkcję jury nagrody Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powierzył Komitetowi Redakcyjnemu „Wierchów”.

            Twórczość Patrona nagrody, jak wspomniano, miała bardzo różnorodny charakter, była wielostronna, obejmowała szereg dziedzin, co wynikało z Jego żywych zainteresowań górami, zarówno wysokimi, jak i niższymi. Jury nagrody ma możność nagradzania tych, którzy zasłużyli się dla gór na rozmaitych polach pisarstwa o  górach.